Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
 

 

 

 

მობილობით გადმოსვლის მსურველი სტუდენტების რაოდენობის გადაჭარბების შემთხვევაში ჩატარდება შიდა გამოცდები:


 

ა) სპეციალობა: ინგლისური ენა და ლიტერატურა:

გამოცდა ჩატარდება ორ ეტაპად - ზეპირი და წერილობითი (ტესტირება) სახით. ზეპირი გამოცდით შემოწმდება სტუდენტის ლაპარაკის/სასაუბრო ინტერაქციის უნარი.
წერილობითი გამოცდით - წერის, კითხვის და მოსმენის უნარები ტესტირებით.

ლიტერატურა:

  1. Practical English Grammar. Exercise 1-2 – A. J. Thomson , A.V.Martinet
  2. Longman English Grammar – L.G. Alexander
  3. English Vocabulary Organizer- 100 topics for self-study – Chris Gough
  4. 1100 words you need to know – Murray Bromberg and Melvin Gordon
  5. Market Leader- Test File - Intermediate business English – Christine Johnson

ბ) სპეციალობა: საბანკო, საფინანსო და სადაზღვევო საქმე:

საკითხები ,,ეკონომიკის პრინციპების” მიხედვით

1. ეკონომიკის 10 პრინციპი
2. ბაზრები და კონკურენცია
3. მოთხოვნა და მისი ცვლილებები. მოთხოვის მრუდი
4. მიწოდება და მისი ცვლილებები. მიწოდების მრუდი
5. მიწოდება და მოთხოვნა. მათი თანაფარდობა. საბაზრო წონასწორობა
6. მოთხოვნის ელასტიურობა შემოსავლების მიხედვით
7. მიწოდების ელასტიურობა, ფასები
8. მომხმარებლთა ქცევა და ბაზარი
9. მიმწოდებლების, მომხმარებლების და ბაზრის ელასტიურობა
10. მომხმარებლის არჩევანის თეორია
11. წარმოების დანახარჯების არსი
12. კონკურენციის ბაზრის არსი და თვისებები
13. მონოპოლიის ორგანიზაციული ფორმები
14. წარმოების ფაქტორები
15. მეწარმეთა მოგება
16. კაპიტალის არსი, მოგება
17. მიწის რენტა, კაპიტალის განვითარება, სოფლის მეურნეობაში
18. ეკონომიკური შემოსავლები და ხარჯები
19. მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელთა სისტემა
20. მთლიანი შიდა პროდუქტი და მისი კომპონენტები
21. ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული სიმდიდრე
22. მოსახლეობის ცხოვრების დონე
23. წარმოება და კვლავწარმოება
24. ფინანსები და ფინანსური სისტემა
25. მაკროეკონომიკური არასტაბილურობა და მისი წინააღმდეგობა
26. უმუშევრობა, მისი განსაზღვრა, უმუშევრობის ფორმები
27. ფული და მისი ფუნქციები
28. ბანკები, მათი როლი და ფუნქციები
29. ინფლაცია, ინფლაციის სახეები
30. შემოსავლების უთანაბრობა და სიღარიბე

 

ლიტერატურა:

1. გრ. მენქიუ - ,,ეკონომიკის პრინციპები” 2005 წ.
2. გოგოხია რ, თოდუა გ. - ,,ეკონომიკის პრინციპები”, ,,მიკროეკონომიკა” 2008წ.
3. ვანიშვილი მ. - ,,მიკრო-მაკრო ეკონომიკის საფუძვლები” 2009წ.
4. სისვაძე ა. - ,,ეკონომიკური თეორია, მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, მეგაეკონომიკა” I და II ნაწ. 2006წ.

გ) სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა:

I სახელმწიფო მოწყობის (კონსტიტუციური) სამართალი

1. კონსტიტუციური სამართლის ცნება, სისტემა, წყაროები
2. საქრთველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციის ზოგადი დახასიათება
3. სახელმწიფოს ფორმა
4. სახელმწიფო ხელისუფლება, ხელისუფლების დანაწიოლება
5. არჩევნები და რეფერენდუმი
6. საქართველოს მთავრობა
7. სასამართლო ხელისუფლება
8. ადგილობრივი თვითმართველობის ინსტიტუტები

ლიტერატურა:
1. საქართველოს კონსტიტუცია - 2010 წ. მდგომარეობით
2. ა. დემეტრაშვილი -

II - სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი

1. სისხლის სამართლის კანონი.
2. დანაშაულის ცნება.
3. ერთიანი დანაშაული და დანაშაულის სიმრავლე.
4. დაუმთავრებელი დანაშაული.
5. თანამონაწილეობა დანაშაულში
6. მართლწინააღმდეგობის და ბრალის გამომრიცხველი გარემოებანი.

ლიტერატურა:
1. სისხლის სამართლის კოდექსი - 2010 წლის მდგომარეობით
2. სისხლის სამართალი ზოგადი ნაწილი - ავტორთა კოლექტივი

III - კერძო (სამოქალაქო) სამართალი, ზოგადი ნაწილი

1. სამოქალაქო სამართლის შესავალი დებულებები
2. ფიზიკური პირები
3. იურიდიული პირები
4. გარიგებანი
5. უფლების განხორციელება
6. ვადები

ლიტერატურა:
1. სამოქალაქო სამართლის კოდექსი
2. სამოქალაქო სამართლის კოდექსი, კომენტარები, ზოგადი ნაწილი. წიგნი I. ავტორთა კოლექტივი

შეფასება მოხდება (ECTS) 100 ქულიანი სისტემით. გამსვლელი ქულა - 51

 

 

სახელი 

პაროლი 
        

 

 

 

Copyright © თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი-2006-2011 წ